Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Туынды сын есім дегеніміз

 

 

 

 

Туынды сын есм дегенмз не?Малм: - Ендеше бгнг сабаты таырыбы: «Сын есмн маыналы трлер» деп аталады Маынасына арай сын есм сапалы сын есм жне атысты сын есм болып екге блнед. Файл Сын есм.docx для материала по дисциплинам Русский язык, в разделе Разработки уроков, Методические и учебные материалы Сын есмдер семантикалы маыналары мен грамматикалы ерекшелктерне арай, сапалы (негзг) сын жне атысты (туынды) сын деп аталатын ек салаа блнед. Есм сзден сын есм жасайтын жрнатар.3. 2. Сын есм "кандай"? "кай"? деген сурактарга жауап беред.Туынды сын есм " андай"," ашангы", жне т.б. Балалрды жазда клд демалуы шн, оларды келес оу жылына ты, жаа кшпен келп крсуне лкен 4. Туынды сын есм ек трл жолмен жасалады: 1) есм сздерге жрна жалану арылы 2) етсткке жрна жалану арылы.3. 96.Болымды жне болымсыз етстк.93. Размер: 1.88 Mb. Ойынны шарты: Сыныптаы р оушы зн аты андай рптен басталса, оан сол рптен басталатын сын есм сзн осып айтады.Би билеп беред. Мысалы: аылды, пайдалы.

Сын есмдер семантикалы маыналары мен грамматикалы ерекшелктерне арай, сапалы (негзг) сын жне атысты (туынды) сын деп аталатын ек салаа блнед. Данышпан атанны тапсырмасы терме диктант.Анам андай жасы адам! 1-тапсырма Сздерд оып, негзг жне туынды сын есмдерд жеке топтап жаз. Сын есм дегенмз не?Негзг жне туынды сын есмдер туралы не блддер? Тест жмысы. Трбиелк: Сздерг жрна жалау арылы туынды сын есм жасай. Сын есм "кандай"? "кай"? деген сурактарга жауап беред.Туынды сын есм " андай"," ашангы", жне т.б. сынды, сапалы асиетн блдретн сз табы.Туынды сын есм. Сын есм етсткт алдында трып, алай? деген сраа жауап берсе, пысытауыш болады. Ол сендерге Оушылара сйлем шнен сын есмд ажыратуа йрету.

Аыл ой ,ойлау жйесн дамыту. Мндайда, сын есм атау тлада трып км? не? деген срауа жауап берсе, сйлемн бастауышы болады да, брмаМнда сын есмдерд жкке блп таныту, сын есмдерд зат есмдермен дрыс тркестре блу, негзг, туынды сын есмдерд айырту талабы ойылады. сурактарга жауап беред. Слтеме: ?аза? тл (2014ж Г.И.Уайсова, ?.Е.Ж?мабаева), ?осымша1 «Ой озау» 1-топ «Сын есм» топтастыру. Бл сындарды ай-айсысы болса да андай? ай? (алай?) деген сраулара жауап беред. 2.Антоним дегенмз не? 3.Омоним дененмз не? 4. Дамытушылы: Туынды сын есмдерд тбр мен осымшасын. Б)сратар ою. Мтнд оып, шнен сын есмдерд тауып, кестеге орналастыр.Сын есмНегзг сын есм Туынды сын есмНегзг сын есм дегенмз не?Сергту ст. Баалау: Оушыларды жауап бергендерне арай блм бааланады. сурактарга жауап беред. Туынды оны жрнаы бар (производное есть суффикс). Тркесу арылы жасалан крдел сын есмдер блекжазылады: ара кк,сары ала, ызыл шырайлы, ат жаты, ою ара саалды, зын бойлы, т.б.Негзг жне туынды сын есмvideouroki.net//nieghizghi-zh-syn-iesim.htmlНегзг ж?не туынды сын есм. Мысалы: аылды, пайдалы. Сын есм деп затты сапасын, сипатын, асиетн, клемн, салмаын, тсн (тр-рен), дмн жне баса сол сияты сыр-сипаттарын блдретн лексика-грамматикалы сз табын айтамыз. Негзг сын есмдер Мысалы: дем, Бик, Кк, Сары Туынды сын есмдер. 5. Мтнд оы. Тлгасына карай Негзг жане Туынды. Сын есм анытауыш ызметнде транда ешашан туелденбейд, кптелмейд, септелмейд.Качественные прилагательные могут иметь степени сравнения).Туынды сын есм жасайтын жрнатар Туынды оны жрнаы бар (производное есть суффикс). Сын есм. Сын есм жайында тснктерн пысытау, сын есмн сратарымен таныстыру, сын есм туралы алан блмдерн саралап, жинатау, одан р тередету оушыларды Сын есм- затты турн, тусн, сапасын, сипатын, клемн блдретн сздер сын есм деп аталады. Сйлемге синиаксистк талдау. Есм сздерден сын есм жасайтын жрнатар (Именные словообразовательные суффиксы прилагательных) лы, л, ды, д, ты, т сыз, сз ы, г, ы, к лы, лк, ды, дк, ты, тк шыл, шл ша , ше: дай, дей, тай, тей ой, ор, паз, кер, гер и, ы, . тсндру. Мысалы: аылды, пайдалы. 2-топ Берлген незг жне туынды сын3.Сын есм дегенмз не? а) затты атын блдред, ) затты сынын, сапасын, трн б) Туынды оны жрнаы бар (производное есть суффикс). Сын есмн негзг жне туынды болып блнетн туралы малмат беру 1. Туынды сын есмн жасалуы. 1. Мысалы: аылды, пайдалы. аза тлнде неше сз табы бар? 2. Сын есм андай? ай? деген сратара жауап беред. Подробнее Сын есм- затты турн, тусн, сапасын, сипатын, клемн блдретн сздер сын есм деп аталады. Маынасына арай Сапалы жне атысты деп блнед. 1. Оу дстемелк рал оу бадарламасына сай аза тлн практикалы курсы негзнде грамматикалы жаттыулар жинаталан Блмдлк : таырып бойынша блм беру, кеейту, алан блмдерн олдана блуге йрету Трбиелк : трл тапсырмалар арылы лтжандылыа, лед мнерлеп оуа, аарымпаздыа, тапырлыа трбиелеу Дамытушылы : оушыларды шыармашылы жне Туынды оны жрнаы бар (производное есть суффикс). Туынды (производное есть суффикс). Туынды оны жрнаы бар (производное есть суффикс). Мысалы: алтын, ауыр, ке. Сын есмд тауып белгле. Сын есм "кандай"? "кай"? деген сурактарга жауап беред.Туынды сын есм " андай"," ашангы", жне т.б. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Туынды сын есм дегенмз не. Ендеше Бб рпн кркем жазуа крсейк. Сын есм андай? ай? деген сратара жауап беред. Ответ: Туынды оны жрнаы бар (производное есть суффикс) Мысалы: аылды, пайдалы. сурактарга жауап беред. Сын есмдер морфемалы рамдарына арай негзг жне туынды сын есм (.Мсабаев), жала сын есмдер жне крделОсы сйлемдердег ызыл кк, жалыз кзд, зын селдр ара саалды, жал тмсы, жар аба, ер жзд деген крдел сын есмдер ат, Оразбай деген зат Сын есм затты трн, тсн сапасын, сипатын, клемн блдретн сздер. Сын есм дегенмз-андай? ай? Деген сратара жауап берп, затты, нрсен, былысты, дерект, дерексз ымдарды сыны, сапасын, тр-тсн, клемн т.б. Есм сздерден сын есм жасайтын жрнатар (Именные словообразовательные суффиксы прилагательных) лы, л, ды, д, ты, т сыз, сз ы, г, ы, к лы, лк, ды, дк, ты, тк шыл, шл ша , ше: дай, дей, тай, тей ой, ор, паз, кер, гер и, ы, . Негзг сын есм Туынды сын есм Негзг сын есм дегенмз не?. Балалар б?гн бзд? саба?ымыз?а ?она?тардан Данышпан ата да келд. Сын есм- затты турн, тусн, сапасын, сипатын, клемн блдретн сздер сын есм деп аталады. Туынды сын есм деген не?) Жаттыуларды оыту, шнен дара, крдел, негзг, туынды сын есмдерд табу 4. Бл сындарды ай-айсысы болса да андай? ай? (алай?) деген сраулара жауап беред. Образовательный портал Мегамозг. «нды ерекшелктерн ата»Шарты: берлген затты сынын атау.5 жаттыу. Затты сыны сапасын, тсн блдрп андай?Негзг (непроизводное нет суффикса). Саба? барысы:.?йымдастыру кезе?О?ушыларды т?гендеп, саба??а зейндерн аудару. Мражайда не бар?Мысал келтр. Дамытушылы: Сауатты, кркем жазуа тселдру, ойлау рекетнБз кай сз табы туралы оудамыз? Сын есм дегенмз не? Етсткт топтастыру. ажырата блуд мегерту, сздк орын дамыту. Жинаты сан есм Жинаты сан есм затты жинаталан санын блдрп, нешеу? деген сраа жауап беред. Туынды сын есм дегенмз не? Балалар, бз «БББ» стратегия арылы сын есмд айталады. Нужно найти Негзг и Туынды сын есмдер,Помогите пожалуйста!негзг сын есм деген не. Зат есм деген не?ай? Мысалы: а ааз, бик й, жасы сз, ащы рт, тасты жер. Туынды сын есмдер андай сз таптарынан жасалады? 2. Туынды сын есмдерд шнен етстктен жрна арылы жасалан сын есмдерд терп жазыдар. Туынды сын есмн жасалуы. Сын есм 2 - ге блнед: негз, туынды. Жппен жмыс.Схема бойынша тсндру.(слайд) .

Жаа саба «Ойлан,тап» ойыны. 3-сынып. Тлм ааздар бойынш, келтрлген мысалдарды длелдеп отырып тсндремн. Туынды сын есм дегенмз не? Мысалы. стеуд неше маыналы тр бар? Кшейткш стеу дегенмз не?Мтндег негзг ойды тауып, ат ою. Туынды сын есмдерд шнен етстктен жрна арылы жасалан сын есмдерд терп жазыдар. 1.Сын есм рамына арай нешеге блнед ? 2.Негзг сын есм дегенмз не ? 5.Туынды сын есм дегенмз не ? йге тапсырма : 148-жаттыуды жазып,рамындаы атысты жне сапалы сын есмдерд ажыратып келуге беремн. алыптастыру Туынды сын есмн жасалу жолын. Пысытауын дегенмз не? Бр сабатан кейн де азаша сйлеуге тырысамыз. Сын есмн табии ызмет зат есмге анытауыш мше болу. - андай сз табын етстк деймз ?Е) - кр. 4. На Студопедии вы можете прочитать про: ХY. - андай сз табын етстк деймз ?Блмд бекту : 1.Сын есм рамына арай нешеге блнед ? 2.Негзг сын есм дегенмз не ? Сын есм (Имя прилагательное).

Записи по теме: